International General Certificate of Secondary Education

มัธยมต้น

m1-3.jpg

1418997683.gif

มีเปิดสอนทั้งหลักสูตร2.jpg 

ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By P'Jeng  เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่น้องเจอในข้อสอบ

เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆของน้องๆ หาจุดอ่อนเสริมสร้าจุดแข็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศ

และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี มีน้องๆที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน จึงทำให้ผู้ปกครอง

และน้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่าน

เรียนแล้วเห็นผลจริง  เกรดเพิ่มจริง  เก่งขึ้นจริง 100%

 1418997683.gif                

mf.gif

1418997683.gif

รีบ.gif

1418997683.gif

ร้อย001.gif

1418997683.gif

คณิตศาสตร์
 1. เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T1]
 2. เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T2]
 3. เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T1]
 4. เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T2]
 5. เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T1]
 6. เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T2]
ภาษาอังกฤษ
 
 1. เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
 2. เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2
 3. เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3


วิทยาศาสตร์
 1. เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
 2. เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
 3. เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.31418997683.gif
เกรดเพิ่ม.gif
1418997683.gif
yyytu.jpg
05.jpg
39.jpg
1418997683.gif
50000ความ.jpg
ffffffj.jpg