International General Certificate of Secondary Education

สอบตรง MUIC

เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง

      เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น วิทยาลัยฯ จึงของดรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าเรียน

 
 หมายเหตุ : ผลลัพธ์ของคะแนนในการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแต่ละบุคคล


เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เท่านั้นเป็นการชั่วคราว
(หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

 ขั้นตอนการสมัครสอบ

    ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร Online ทาง www.muic.mahidol.ac.th และส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัคร Online

 1. เลือก “Application Form” (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production เลือก Entertainment Media Production Application Form และสำหรับผู้สมัครสาขาCommunication Design เลือก Communication Design Application Form) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครเฉพาะช่วงระยะเวลารับสมัครเท่านั้น
 2. อ่านขั้นตอนการกรอกใบสมัครอย่างละเอียด
 3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร และกด “Apply”
 4. ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง
  * ผู้สมัครไม่สามารถกรอกใบสมัครซ้ำ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว *

เว๊บไซต์สมัคร Online

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสารการสมัครสอบ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
  (กรณียังไม่จบการศึกษา โดยหนังสือรับรองจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้)
 7. สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)

แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

ขั้นตอนที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครสอบ

 1. ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
 2. ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดย
  ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
  ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
  โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ” เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4

ส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์
(ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดค่าสมัครสอบ

 • ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050 บาท
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250 บาท


 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท

 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สมัครที่ศึกษาในประเทศไทย

 • กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม
 • กรณีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และสำเนาประกาศนียบัตร (ปพ.2) ทั้งนี้ หากผู้สมัครไปในศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Exchange) ต้องยื่นผลการเรียนดังกล่าวด้วย
 • กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12)และ High School Diploma
 • กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
 • กรณีจบการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma ให้มีผลการเรียนตามเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

 • ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12) และ High School Diploma
 • ประเทศออสเตรเลีย ยื่น Statement of results และประกาศนียบัตรจากรัฐที่จบการศึกษา
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ยื่น Record of Achievement และ NCEA level 2
 • ประเทศที่ใช้ระบบ International Baccalaureate ยื่น IB Certificate หรือ IB Diploma
 • ประเทศอื่นๆ ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กำหนดและต้องนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิการศึกษาที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาให้กับส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเทียบวุฒิการศึกษา ได้ที่
สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 – 2885789 – 91

http://www.bet.obec.go.th

 การสอบคัดเลือก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)

วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)

วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่

 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

 

กำหนดการรับสมัคร
       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 3 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม เมษายน กันยายน ของทุกปี มีกำหนดการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก ดังนี้

สำหรับผู้สมัครทั่วไป (ประจำปีการศึกษา 2555 - 2557)

รอบที่ 1

วันรับสมัคร: 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556
วันสอบ: 18 – 19 พฤษภาคม 2556
วันเปิดภาคเรียน: 16 กันยายน 2556

รอบที่ 2
 

วันรับสมัคร: 1 – 12 กรกฎาคม 2556
วันสอบ: 27 – 28 กรกฎาคม 2556
วันเปิดภาคเรียน: 16 กันยายน 2556

รอบที่ 3 

วันรับสมัคร: 1 – 15 ตุลาคม 2556
วันสอบ: 26 – 27 ตุลาคม 2556
วันเปิดภาคเรียน: 6 มกราคม 2557

รอบที่ 4

วันรับสมัคร: 8 – 22 มกราคม 2557
วันสอบ: 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557
วันเปิดภาคเรียน: 21 เมษายน 2557

 

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ (ประจำปีการศึกษา 2555 - 2557)

รอบที่ 1

วันรับสมัคร: 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2556
วันสอบ: 29 กรกฏาคม 2556
วันเปิดภาคเรียน: 16 กันยายน 2556

รอบที่ 2

วันรับสมัคร: 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556
วันสอบ: 4 พฤศจิกายน 2557
วันเปิดภาคเรียน: 6 มกราคม 2557

รอบที่ 3 

วันรับสมัคร:  1 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
วันสอบ:
17 กุมภาพันธ์ 2557
วันเปิดภาคเรียน:
21 เมษายน 2557


กำหนดการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:

 
-ผู้สมัครที่ส่งผล IGCSE จะต้องสอบผ่านเกรด C อย่างน้อย 5 วิชา
-ผู้สมัครที่ส่งผล GED จะต้องได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 2400 คะแนน

 

         06.01.2016.jpg

 

        ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center P'Jeng

 

        แล้วสอบติด MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE (MUIC)

             17.042560.11.33.jpg

             MUIC 14.04.2560.11.48.jpg

 

วิชาที่สอน MUIC Courses  มีดังนี้

 

 • Refresher Math (RM)

 • Intensive Math (IM)

 • Fundamental Math (FM)

 • Principle of Math (PM)

 • General Math (GM)

 • Calculus Fundamental Statistics (FS)

 • Financial Accounting (Acc 1BA)

 • Managerial Accounting (Acc 2 BA)

 • Account for TIM 

 •  Introduction to Economics

 • Microeconomics

 • Macroeconomics

 • Intermediate Macroeconomics

 • Intermediate Microeconomics

 • Business Finance

 • Financial Management

 • Econometrics

 •  Fundamental Chemistry

 • General Chemistry

 • Fundamental Physics

 •  General Physics

 • Fundamental Biology

 • Japanese

 • French

 • chinese

 • English (ERS,ECI-IV)

 

             17.04.2560.15.26.jpg

              MUIC17.04.2560.17.17.jpg                                                   

              เธชเธญเธšเธ•เธดเธ”muicเธ™เน‰เธญเธ‡เน†.jpg

              ใหม่ๆๆน้องสอบติด.jpg

              เน€เธ”เน‡เธเธชเธญเธšเธ•เธดเธ”muic.gif

              muicเธชเธญเธšเธ•เธดเธ”.gif

              1.jpg

              2.jpg

          ความประทับใจน้องแก้ไขanigif.gif                

              951.jpg

 

              4860472_n.jpg

 

มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ หรือ Mahidol University International College (MUIC) เป็นมหาวิทยาลัยระบบนานาชาติ (International University) เปิดสอนคณะดังนี้ 

1. Bachelor of Business Administration (B.B.A)

     Business Economics

     Finance

     Information Systems

     International Business

     Marketing

     Tourism and Hospitality Management

2. Bachelor of Arts (B.A.)

     Communication Design

     Film Production

     Animation Production

     Televesion Production

     Social Science

3. Bachelor of Science (B.Sc.)

     Applied Mathematics

     Biological Sciences

     Chemistry

     Computer Science

     Environmental Science

     Food Science and Technology

     Physics

4. Bachelor of Engineering (B.Eng)

     Computer Engineering


โดยน้อง ๆ ที่อยากจะเข้าเรียนที่ MUIC จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ

1.  Structure + error

2. Reading

3. Listenning

4. Writing

5. Math

 

Math เข้า MUIC คืออะไร?   

 น้อง ๆ หลายคนคงสงสัยว่า Math  เข้า  MUIC คืออะไร จริง ๆ แล้วมันก็คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) ค่ะ โดยจะมีการแบ่งเป็นหลัก ๆ 5 เรื่อง ค่อ

1. - Algebra 

    - Factorise

    - Simplify

    - Expansion and Distribution 

    - Linear Equation 

2. Function 

    - Linear Function

    - Quadratic Function

    - Exponential Function

    - Translation

3. Exponent and Radical (เลขยกกำลังและสแควรูท)

4. Logarithm (ลอการิทึม)

5. Matrix (เมตริกซ์)     Math MUIC

     นอกจากนั้นแล้วน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษ (English) ซึ่งประกอบด้วย Structure + error, Reading , Listenning และ Writing ค่ะ น้องๆ สามารถสอบ Toefl - IBT แล้วถ้าได้คะแนนอย่างน้อย 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ได้คะแนนอย่างน้อย 6 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT1 อย่างน้อย 1100 คะแนนขึ้นไป สามารถยื่นแทนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษได้

   กลุ่ม A ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษา หรือ คะแนน Toefl มาแสดงจะต้องเข้าสอบทุกวิชาตามที่โรงเรียนระบุ ค่าธรรมเนียมการ

สอบคัดเลือก 5,000 บาท

   กลุ่ม B  ผู้สมัครสอบมีผลคะแนน ธนำดส 450 (ITP) ต้องเข้าสอบวิชา เรียงความภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

4,000 บาท

Application Fee

Application30032560.jpg

 

น้อง ๆ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอุมดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ Mahidol University International College

(MUIC) น้อง ๆ สามารถเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ม.4 เลยนะคะ และน้อง ๆ ควรจะเตรียมตัวกันมาอย่างดี เพราะมหาวิทยาลัยเป็น

ระบบนานาชาติจึงเน้นภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน  ทุกด้านเลยค่ะ

ทาง Bright up tutor By P'Jeng จึงคิดทำหลักสูตรเพื่่อให้น้องๆ ก้าวเข้าสู่ความแม่นยำมากขึ้น โดยน้อง ๆ ต้องผ่านการ test ของสถาบันก่อนถึงจะสามารถเรียน Course Toefl ได้ ถ้า Test แล้วคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ น้องๆ ต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Course อังกฤษเตรียมพร้อม English  พื้นฐาน ซี่งประกอบด้วย

- Grammar

- Reading

- Error

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและชำนาญในการเรียน Course Toefl  ซึ่งประกอบไปด้วย

 - Structure + error

 - Reading

 - Listening

 - Writing

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันคุณภาพจากน้อง ๆ ที่สอบเข้า มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ ในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 98% เป็นประกัน รีบสมัครด่วนนะคะ

ทางสถาบันเราเป็นสถาบันที่เปิดติวเข้า MUIC  เราสอนครอบคลุมทุกวิชาทั้ง Structure + error , Reading , Listening , Writing และ Math

     โดยน้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าพื้นฐานไม่ดี หรือไม่เคยเรียนภาค English  Program (EP) หรือ ภาคอินเตอร์  (International Program) หรือ เรียนที่ต่างประเทศมาเลย แล้วจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ Bright up Tutor P'Jeng สามารถช่วยสานฝันให้น้องๆ ได้ค่ะ น้องที่มาเรียนสอบติดจริง 98% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม ราคาไม่แพง คุณภาพเยียม ทดสอบความรู้ฟรี ปรึกษาฟรี

 

11824040_662748330529102_1912484726_n.jpg


                หลักสูตรติวสอบเข้า 
MUIC มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์

ติวเนื้อหาเน้น ๆ ประกันนคุณภาพจากน้องๆ ที่สอบติด MUIC 98% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

ติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า Eng ทุกตัว

               - Writing

               - Reading

               - Listening

               - Structure + Error

               - Math

เรียนก่อนได้เปรียบก่อน เน้นคุณภาพ ราคาไม่แพง

 


 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                         เรียนจริง....ได้ผลจริง   


ประกันคุณภาพจากประสบการณ์ 13 ปี น้องมาเรียนแล้วกว่า 10,000 คน


ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ

 

          ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่


Screen Shot 2012-10-19 at 8.09.00 PM.png