มัธยมต้น
ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By P'Jeng  เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่น้องเจอในข้อสอบ

เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆของน้องๆ หาจุดอ่อนเสริมสร้าจุดแข็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศ

และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี มีน้องๆที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน จึงทำให้ผู้ปกครอง

และน้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่าน

 เรียนแล้วเห็นผลจริง  เกรดเพิ่มจริง  เก่งขึ้นจริง 100%


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ( เทอม 1 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. สมบัติของจำนวนนับ
1. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้
2. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

บทที่ 2. ระบบจำนวนเต็ม
1. จำนวนเต็ม
2. การบวกจำนวนเต็ม
3. การลบจำนวนเต็ม
4. การคูณจำนวนเต็ม
5. การหารจำนวนเต็ม
6. สมบัติของจำนวนเต็ม

บทที่ 3. เลขยกกำลัง
1. ความหมายของเลขยกกำลัง
2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
3. การนำไปใช้

บทที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต
1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม
2. การสร้างพื้นฐาน
3. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
บทที่ 1. การประยุกต์ 1
1. รูปเรขาคณิต
2. จำนวนนับ
3. ร้อยละในชีวิตประจำวัน
4. ปัญหาชวนคิด

บทที่ 2. จำนวนและตัวเลข
1. ระบบตัวเลขโรมัน
2. ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ
3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข

บทที่ 3. การประยุกต์ของจำนวนเต็ม
 และ เลขยกกำลัง
1. การคิดคำนวณ
2. โจทย์ปัญหา

บทที่ 4. การสร้าง
1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง
2. การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ
3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ( เทอม 2 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. ทศนิยมและเศษส่วน

1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

2. การบวกและการลบทศนิยม

3. การคูณและการหารทศนิยม

4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน

5. การบวกและการลบเศษส่วน

6. การคูณและการหารเศษส่วน

7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 2. การประมาณค่า

1.ค่าประมาณ

2. การปัดเศษ

3. การประมาณค่า

 
บทที่ 3. คู่อันดับและกราฟ

1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

2. กราฟและการนำไปใช้

 
บทที่ 4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1. แบบรูปและความสัมพันธ์ 2. คำตอบของสมการ

3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
บทที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

2. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

3. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

บทที่ 1. การเตรียมความพร้อมในการ
 ให้เหตุผล
1. ข้อความคาดการณ์
2. ประโยคเงื่อนไข
3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข
4. การให้เหตุผล
 
บทที่ 2. พหุนาม
1. เอกนาม
2. การบวกและการลบเอกนาม
3. พหุนาม
4. การบวกและการลบพหุนาม
5. การคูณพหุนาม
6. การหารพหุนาม
 
บทที่ 3. บทประยุกต์ของเศษส่วน
 และทศนิยม
1. แบบรูปของจำนวน
2. ข่ายงาน
3. การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 1 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. อัตราส่วนและร้อยละ

1.อัตราส่วน 2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
4.สัดส่วน 5. ร้อยละ

บทที่ 2. การวัด

1.ความเป็นมาของการวัด 2. การวัดความยาว
3. การวัดพื้นที่ 4. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
5. การวัดเวลา

บทที่ 3. แผนภูมิรูปวงกลม

1.การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4. การแปลงทางเรขาคณิต

1.การเลื่อนขนาน 2. การสะท้อน 3. การหมุน

บทที่ 5. ความเท่ากันทุกประการ

1.ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
2.ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
3.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน
4.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม
5.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน
บทที่ 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
1.สมบัติของเลขยกกำลัง
2.การดำเนินการของเลขยกกำลัง
3.สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง
บทที่ 2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
1.ทบทวนพหุนาม
2.การคูณพหุนาม
3.การหารพหุนาม
4.เศษสวนของพหุนาม
5.การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
6.การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
บทที่ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
1. อัตราส่วน
2.ร้อยละ
3.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
1.การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
2.การประยุกต์ของการสะท้อน
3.การประยุกต์ของการหมุน
4. เทสเซลเลชัน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 2 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1. สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
1. จำนวนตรรกยะ
2. จำนวนอตรรกยะ
3. รากที่สอง
4. รากที่สาม
บทที่ 3. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. การนำไปใช้
บทที่ 4. เส้นขนาน
1. เส้นขนานและมุมภายใน
2. เส้นขนานและมุมแย้ง
3. เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
4. เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
บทที่ 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
1. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
บทที่ 2. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 3. การแปรผัน
1. การแปรผันตรง
2. การแปรผกผัน
3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3( เทอม 1 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. ฟังก์ชัน
1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
· ความสัมพันธ์
· โดเมนและเรนจ์
· ฟังก์ชัน
2. ฟังก์ชันเชิงเส้น
3. ฟังก์ชันกำลังสอง
1. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
2. การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
3. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง
1. สมบัติของ เมื่อ a ³ 0
2. การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่2
3. การนำไปใช้
 
บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม
1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
 
บทที่ 3. สมการกำลังสอง
1. ทบทวนสมการกำลังสอง
2. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบรูณ์
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
 
บทที่ 4. พาราโบลา
1. สมการของพาราโบลา
2. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2
3. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+k
4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(xh)2+k
5. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+bk+c


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 2 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. อสมการ
1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
บทที่ 2. ความน่าจะเป็น
1. ความน่าจะเป็น
2. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
4. ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
 
บทที่ 3. สถิติ
1. ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
2. ค่ากลางของข้อมูล
 
บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสาตร์
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์กับตรีโกณมิติ
บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
3. การสร้าง
 
บทที่ 2. ระบบสมการ
1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง
2. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
 
บทที่ 3. วงกลม
1. วงกลม
2. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
3. คอร์ด
4. เส้นสัมผัสวงกลม
 
บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม
1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม
2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม


ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1. Questions and answers with is/am/are
บทที่ 2. This/that/these/those
บทที่ 3. Questions and answers with do/does
บทที่ 4. Is/Are and Do/Does
บทที่ 5. Would and May
บทที่ 6. How much and How many
บทที่ 7. On/next to/between
บทที่ 8. Sequencing words
บทที่ 1. Questions with what + do
บทที่ 2. Would like and Will have
บทที่ 3. Im ___- ing and I have to
บทที่ 4. Lets and going to
บทที่ 5. Lets/How about.. and like
บทที่ 6 Can and should
บทที่ 7. Adverbs of degree + adjectives
บทที่ 8. Simple past


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1. Questions and answers with is/am/are
บทที่ 2. This/that/these/those
บทที่ 3. Questions and answers with do/does
บทที่ 4. Is/Are and Do/Does
บทที่ 5. Would and May
บทที่ 6. How much and How many
บทที่ 7. On/next to/between
บทที่ 8. Sequencing words
บทที่ 1. Questions with what + do
บทที่ 2. Would like and Will have
บทที่ 3. Im ___- ing and I have to
บทที่ 4. Lets and going to
บทที่ 5. Lets/How about.. and like
บทที่ 6 Can and should
บทที่ 7. Adverbs of degree + adjectives
บทที่ 8. Simple past
 


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1. Questions and answers with is/am/are
บทที่ 2. This/that/these/those
บทที่ 3. Questions and answers with do/does
บทที่ 4. Is/Are and Do/Does
บทที่ 5. Would and May
บทที่ 6. How much and How many
บทที่ 7. On/next to/between
บทที่ 8. Sequencing words
บทที่ 1. Questions with what + do
บทที่ 2. Would like and Will have
บทที่ 3. Im ___- ing and I have to
บทที่ 4. Lets and going to
บทที่ 5. Lets/How about.. and like
บทที่ 6 Can and should
บทที่ 7. Adverbs of degree + adjectives
บทที่ 8. Simple past


วิทยาศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
5. การสังเคราะห์ด้วยแสง
6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
 
บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและสมบัติของสาร
2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
บทที่ 3 สารละลาย
1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน
 
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์
2. ชนิดของแรง
3. โมเมนตัมของแรง
4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่
 
บทที่ 2 งานและพลังงาน
1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน
2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
3. พลังงานความร้อน
4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน
 
บทที่ 3 บรรยากาศ
1. ส่วนประกอบของอากาศ
2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ
3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ
4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 ชีวิตสัตว์
1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ
2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์
3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์
4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์
 
บทที่ 2 ร่างกายของเรา
1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
3. อาหารและสารอาหาร
4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา
 
บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
1. ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ
2. อะตอมและโมเลกุลของสาร
3. ความหมายของสารประกอบ
4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
 
บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
1. ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง
2. ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
4. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
5. ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 
บทที่ 2 แสง
1. ธรรมชาติของแสง
2. ความสว่าง
3. สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต
4. เลเซอร์
5. ทัศนูปกรณ์
6. นัยน์ตาและการมองเห็น
 
บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1. ส่วนประกอบของโลก
2. หิน แร่ และการอนุรักษ์
3. ดิน น้ำ และการอนุรักษ์
4. การเปลี่ยนแปลงทางธรณี


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
บทที่ 2 ระบบนิเวศ
1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
2. ประเภทของระบบนิเวศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
4. การถ่ายทอดพลังงาน
 
บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน
บทที่ 1 ไฟฟ้า
5. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ
6. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า
7. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
8. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 
บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน
 
บทที่ 3 เอกภพ
1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ
2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์
3. พลังงานของดาวฤกษ์
4. ระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ