มัธยมปลายทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By P'Jeng  เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่น้องเจอในข้อสอบ

เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆของน้องๆ หาจุดอ่อนเสริมสร้าจุดแข็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศ

และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี มีน้องๆที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน จึงทำให้ผู้ปกครอง

และน้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่าน

เรียนแล้วเห็นผลจริง  เกรดเพิ่มจริง  เก่งขึ้นจริง 100%


คณิตศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4( เทอม 1 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. เซต
1. เซต
2. เอกภพสัมพัทธ์
3. สับเซตและเพาเวอร์เซต
4. ยูเนียน อินเตอร์เซกซันและคอมพล๊เมนต์ของเซต
บทที่ 2 การให้เหตุผล
1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย
2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย
บทที่ 3  จำนวนจริง
1. จำนวนจริง
2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
3. การนำสมบัติิของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง
4. การไม่เท่ากัน
5. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
บทที่ 4 เลขยกกำลัง
1. รากที่ n  ของจำนวนจริง
2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ
 
 
คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม )

บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1. ประพจน์
2. การเชื่อมประพจน์
3. การหาค่าความจริงของประพจน์
4. การสร้างตารางค่าความจริง
5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
6. สัจนิรันดร์
7. การอ้างเหตุผล
8. ประโยคเปิด
9. ตัวบ่งปริมาณ
10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว
บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง
1. จำนวนจริง
2. สมบัติของระบบจำนวนจริง
3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
4. สมบัติของการไม่เท่ากัน
5. ช่วงและการแก้อสมการ
6. ค่าสัมบรูณ์
7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์
บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

1. การหารลงตัว

2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมาก

4. ตัวคูณร่วมน้คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม )
บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1. ประพจน์
2. การเชื่อมประพจน์
3. การหาค่าความจริงของประพจน์
4. การสร้างตารางค่าความจริง
5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
6. สัจนิรันดร์
7. การอ้างเหตุผล
8. ประโยคเปิด
9. ตัวบ่งปริมาณ
10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว
บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง
1. จำนวนจริง
2. สมบัติของระบบจำนวนจริง
3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
4. สมบัติของการไม่เท่ากัน
5. ช่วงและการแก้อสมการ
6. ค่าสัมบรูณ์
7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์
บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

1. การหารลงตัว

2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมาก

4. ตัวคูณร่วมน้อย


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3( เทอม 1 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. ฟังก์ชัน
1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
· ความสัมพันธ์
· โดเมนและเรนจ์
· ฟังก์ชัน
2. ฟังก์ชันเชิงเส้น
3. ฟังก์ชันกำลังสอง
1. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
2. การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
3. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง
1. สมบัติของ เมื่อ a ³ 0
2. การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่2
3. การนำไปใช้
 
บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม
1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
 
บทที่ 3. สมการกำลังสอง
1. ทบทวนสมการกำลังสอง
2. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบรูณ์
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
 
บทที่ 4. พาราโบลา
1. สมการของพาราโบลา
2. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2
3. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+k
4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(xh)2+k
5. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+bk+c


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 2 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
บทที่ 1. อสมการ
1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
บทที่ 2. ความน่าจะเป็น
1. ความน่าจะเป็น
2. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
4. ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
 
บทที่ 3. สถิติ
1. ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
2. ค่ากลางของข้อมูล
 
บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสาตร์
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์กับตรีโกณมิติ
บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
3. การสร้าง
 
บทที่ 2. ระบบสมการ
1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง
2. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
 
บทที่ 3. วงกลม
1. วงกลม
2. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
3. คอร์ด
4. เส้นสัมผัสวงกลม
 
บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม
1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม
2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม


.

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ( เทอม 2 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
 


หลักสูตรคณิตศาสตร์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ( เทอม 2 ) มีดังนี้

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )
บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

2. ความหมายของสถิติ

3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1. การแจกแจงข้อมูลความถี่
· การแจกแจงความถี่สะสม
· การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
· การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์
2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
· ฮิสโทแกรม
· แผนภาพต้น ใบ
3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

· เปอร์เซ็นไทล์

· การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
4. การวัดค่ากลางของข้อมูล
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
· การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
· มัธยฐาน
· ฐานนิยม
· ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ
5. การวัดการกระจายของข้อมูล
· พิสัย

· ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
· ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

2. ความหมายของสถิติ

3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1. การแจกแจงข้อมูลความถี่
· การแจกแจงความถี่สะสม
· การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
· การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์
2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
· ฮิสโทแกรม
· แผนภาพต้น ใบ
3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

· เปอร์เซ็นไทล์

· การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
4. การวัดค่ากลางของข้อมูล
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
· การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
· มัธยฐาน
· ฐานนิยม
· ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ
5. การวัดการกระจายของข้อมูล
· พิสัย
· ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
· ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
 
บทที่ 1. จำนวนเชิงซ้อน
1. การสร้างจำนวนเชิงซ้อน
2. สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
3. รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
4. กราฟและค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
5. จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
6. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
7. สมการพหุนาม
บทที่ 2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
1. กราฟ
2. ดีกรีของจุดยอด
3. แนวเดิน
4. กราฟออยเลอร์
5. การประยุกต์ของกราฟ
บทที่ 3. ความน่าจะเป็น
1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
3. วิธีจัดหมู่
4. ทฤษฎีบททวินาม
5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
บทที่ 3. การสำรวจความคิดเห็น
1. วิธีสำรวจความคิดเห็น
· ขอบเขตของการสำรวจ
· วิธีเลือกตัวอย่าง
· การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น
· การประมวลผลและวิเคราะห์คึวามคิดเห็น
2. ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
3. การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ( เทอม 1 )
เลขหลัก ( พื้นฐาน )
เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
 
บทที่ 1. การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น
1. การวัดค่ากลางของข้อมูล
· ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
· มัธยฐาน
· ฐานนิยม
· ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
2. การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพทธ์ของข้อมูล
3. การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล
· การวัดค่าการกระจ่ายสัมบูรณ์
· การวัดค่าการกระจายสัมพัทธ์
· ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล
บทที่ 2. การแจกแจงปกติ

1. ค่ามาตรฐาน

2. การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
บทที่ 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
2. แผนภาพการกระจาย
3. การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด
4. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา


ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 PRESENT TIME
1. simple present and present continuous
2. รูปของ simple present และ present continuous
3. Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )
4. การเติม s ที่ท้ายคำ
5. การสะกดคำที่ลงท้ายด้วย s/-es
6. Noun  action verbs
7. กริยาปัจจุบัน ประโยคคำตอบอย่างสั้นถึงประโยคการตอบด้วย yes/no
บทที่ 2 NOUNS AND PRONOUNS
1. การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es
2. รูปพหูพจน์ของคำนาม
3. ประธาน กริยา และกรรม
4. รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions )
5. คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )
การเรียงลำดับคำ ( word order ) สถานที่ ( place ) และเวลา ( Time )
6. การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค ( Subject-verb agreement )
7. การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม
8. การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์
9. บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม
10. คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )
11. คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
12. Reflexive pronouns
13. รูปเอกพจน์ของ other , anotherและ the other
14. รูปพหูพจน์ของ other , other (s)และ the other (s)
 
บทที่ 1 PAST TIME
1. การกล่าวถึงอดีต the simple past
2. รูปของ simple past : regular verbs
3. รูปของ simple past :be
4. กริยาปกติ การออกเสียงเมื่อคำลงท้ายด้วย ed
5. การสะกดในรูปของ ing และ ed
6. รูปกาลของกริยา
7. รายการกริยาทั้งหมดที่ผันได้
8. simple past และ past continuous
9. รูปแบบของประโยค past continuous
10. การบอกเหตุการณ์ในอดีตด้วยการใช้ time clauses
11. การพูดถึงสิ่งที่เคยทำจนเป็นนิสัยในอดีต used to
บทที่ 2 QUESTION WORDS
1. คำถามและคำตอบอย่างสั้น
2. คำถามแบบ yes/no และคำถามเพื่อสอบถามข้อมูล
3. Where, why, when และ what time
4. การตั้งคำถามด้วย who, who(m)และ what
5. รูปแบบการย่อคำในภาษาพูดและภาษาจีนในประโยคคำถาม
6. การใช้ what + รูปของ do
7. การใช้ what kind of
8. การใช้ which
9. การใช้ whose
10. การใช้ how
11. การใช้ how often
12. การใช้ how far
13. คำแสดงเวลาด้วย it + take และ how long
14. การใช้ how เพิ่มเติม
15. การใช้ how about และ what about
16. Tag questions


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 MODAL AUXILIARIES
1. กริยาช่วย ( modal auxiliaries )
2. คำแสดงความสามารถ canและ could
3. การกล่าวถึงความน่าจะเป็นด้วย mayและ might
4. การใช้สำนวนกล่าวคำขออนุญาตด้วย mayและ can
5. การใช้ could เพื่อกล่าวถึงความน่าจะเป็น
6. การถามอย่างสุภาพด้วย may I, could I , can I
7. การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you , can you
8. การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to
9. การให้คำแนะนำ had better
10. การพูดถึงเรื่องของความจำเป็นด้วย have to, have got to, must
11. การแสดงความไม่จำเป็นด้วย do not have to
12. การห้ามปรามโดยใช้ must not
13. การแสดงความเป็นเหตุเป็นผลด้วย must
14. Imperative sentences
15. การแสดงข้อเสนอแนะด้วย lets and why dont
16. การแสดงความชอบด้วยprefer,likebetter, would rather
บทที่ 2 CONNECTING IDEAS
1. การเชื่อมความด้วย and
2. การเชื่อมความด้วย butและ or
3. การเชื่อมความด้วย so
4. การใช้กริยาช่วยหลังbut และ and
5. การใช้ and + too , so , either, neither
6. การเชื่อมความด้วย because
7. การเชื่อมความด้วย even thoughหรือ although
บทที่ 1 FUTURE TIME
1. Be going toและ will
2. การกล่าวถึงอนาคตด้วย time clauses และ if-clauses
3. การใช้ present continuous เพื่อบอกเหตุการณ์ในอนาคต
4. การใช้ simple present เพื่ออนาคตกาล
บทที่ 2 คำนามนับได้/ไม่ได้ และคำนำหน้านาม
1. Count and noncount nouns
2. การใช้ several , a lot of, many/much และ a few/ a little
บทที่ 3 adjective clauses
1. การใช้ who, whom, who ,who(m),that , whichใน adjective clauses
บทที่ 4 GERUNDS และ INFINITIVES
1. กริยา + gerund
2. Go + - ing
3. กริยา + infinitive
4. การใช้ in order to และ for
5. การใช้ infinitive กับ too และenough
บทที่ 5 THE PASSIVE
1. ประโยค active และประโยค passive
2. Transitive and intransitive verbs
3. รูป passiveforms ของ present และ past progressive
4. การใช้ be used /accustomed to
5. การใช้ get used /accustomed to
6. การใช้ be supposed to


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 THE PRESENT PERFECT และ PAST PERFECT
1. Past participle
2. รูปประโยคและความหมายของ present perfect
3. การใช้ simple past และ present perfect
4. การใช้ since และ for
5. Present perfect continuous กับ present perfect
6. การใช้ already, yet, still และ anymore
7. การใช้ Past perfect
บทที่ 2 การใช้ NOUN CLAUSES
1. Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย question word
2. Noun clauses กับ who, what, whose + be
3. Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย if หรือ whether
4. การแทนที่ so ด้วย that clause ในประโยคสนทนา
5. Quoted speech และ reported speech
6. กริยาที่ใช้ในการรายงาน tell, ask, answer/reply
 
บทที่ 1 PHRASAL VERBS
บทที่ 2 PREPOSITION COMBINATION
บทที่ 3 CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS
บทที่ 4 COMPARISONS ( การเปรียบเทียบ )
1. การเปรียบเทียบด้วย as as
2. Comparative และ superlative
3. การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์
4. การเปรียบเทียบด้วย less.than และ not as..as
5. การใช้ more กับคำนาม
6. การใช้ the same, similar, different, like, alike
 


วิทยาศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 เวกเตอร์
1. ปริมาณทางฟิสิกส์
2. หน่วย ในระบบนานาชาติ
3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์
4. องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
5. การคูณเวกเตอร์
บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง
1. ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)
2. สูตรการเคลื่อนที่( Formulas of Rectilinear )
3. การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)
4. กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)
บทที่ 3 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่
1. การหาแรงลัพธ์
2. การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง
3. การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง
4. การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
6. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
7. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
8. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
9. แรงเสียดทาน
10. สมดุลของแรง
11. สมดุลต่อการเคลื่อนที่(translationalequilibrium)
12. สมดุลต่อการหมุน(rotational equilibrium)
บทที่1 สมดุลกล
1.สมดุลสถิต (Static Equilibrium)
2.สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium)
บทที่ 2 งานและพลังงาน
1.งาน ( Work )
2.กำลัง ( Power )
3.พลังงาน ( Energy )
4.กฎการอนุรักษ์พลังงาน
( Law Of Conservation Of Energy )

บทที่ 3 การชนและโมเมนตัม
1.ความหมายของโมเมนตัม
2.แรงและการเปลี่ยนแปลงทางโมเมนตัม
3.การดลและแรงดล
4.การหาการดลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
5.การชน
6.การชนยืดหยุ่นสมบูรณ์
7.การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
8.การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล


เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 2 มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน
1.การเคลื่อนที่บนระนาบ
2.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
1.ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
2.ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลม
3.การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง
4.ลูกตุ้มอย่างง่าย
5.พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก

บทที่ 3 สมบัติเชิงกลของสาร
1.สมบัติเชิงกลของของแข็ง
2.สมบัติเชิงกลของของเหลว

บทที่ 4 ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์
1.กฏข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์
2.ก๊าซในอุดมคติ
3.ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ
4.กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
5.ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ
6.ระยะทางเฉลี่ย
7.ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค


 
บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
1.กฎของคูลอมบ์
2.สนามไฟฟ้า

บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแส
1.การนำไฟฟ้าตัวนำ
2.กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
3.กฎของโอห์ม
4.ความต้านทานและสภาพต้านทาน

บทที่ 3 ไฟฟ้าแม่เหล็ก
1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
3.แรงที่กระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
4.แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า
5.กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
6.หม้อแปลงทางไฟฟ้า
 


เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 ปรากฏการณ์คลื่น
1. ชนิดของคลื่น
2. ส่วนประกอบของคลื่น
· สันคลื่น (Crest)
· ท้องคลื่น (Crest)
· แอมพลิจูด (Amplitude)
· ความยาวคลื่น (wavelength)
· ความถี่ (frequency)
· คาบ (period)
· อัตราเร็วของคลื่น (wave speed)
3. สมบัติของคลื่น (wave properties)
· การสะท้อน (reflection
· การหักเห (refraction)
· การเลี้ยวเบน (diffraction)
· การแทรกสอด (interference)
บทที่ 2 เสียงและการได้ยิน
1. คุณสมบัติของเสียง
2. การเกิดคลื่นเสียงและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
3. บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง
4. การสั่นพ้อง (Resonance)
บทที่ 3 แสงและการมองเห็น
1. แสงและการเกิดภาพ
2. แสงและการหักเห
3. เลนส์
4. เส้นใยนำแสง เลเซอร์
5. ความสว่างและการมองเห็น
บทที่ 1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3. คลื่นวิทยุ
· คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ
· รังสีอินฟาเรด (infrared rays)
· แสง (light)
· รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet rays)
· รังสีเอกซ์ (X-rays)
· รังสีแกมมา (Y-rays)
บทที่ 2 สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
1. การแทรกสอดของแสง
2. เกรตติ้ง
3. ระยะห่างแนวกลางของช่องคู่และช่องเดี่ยว
4. โพลาไรเซชัน
บทที่ 3 ฟิสิกส์อะตอม
1. แบบจำลองของ
2. แบบจำลองของทอมสัน
3. การทดลองของทอมสัน
4. แบบจำลองชองรัทเทอร์ฟอร์ด
บทที่ 4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1. แบบจำลองของนิวเคลียส
2. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
3. พลังงานนิวเคลียร์
4. รังสีคอสมิก


เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร บทที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต บทที่ 4 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ บทที่ 5 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์
 
บทที่ 1 พันธุศาสตร์ บทที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.5
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก
บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 3 การแลกเปลี่ยนก๊าซ
บทที่ 4 การคายน้ำและการลำเลียงสารในพืช
บทที่ 5 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก
บทที่ 6 การตอบสนองของพืช
 
บทที่ 1 การย่อยอาหาร
บทที่ 2 การลำเลียงสาร
บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย


เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.6
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 พันธุศาสตร์
บทที่ 2 สารพันธุกรรม
บทที่ 3 เทคโนโลยีทาง DNA
บทที่ 4 วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
บทที่ 1 ระบบประสาทและฮอร์โมน บทที่ 2 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต บทที่ 3 พฤติกรรม


เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 สารและสมบัติของสาร
1. สสาร
2. สถานะของสาร
3. การแยกสาร
4. โครงสร้างอะตอม
5. สเปกตรัม
6. การจัดเรียงอิเล็กตรอน
 
บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ
1. ธาตุในตารางธาตุ
2. มวลอะตอม
3. มวลโมเลกุล
4. โมล
 
บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
1. ไอโซโทป
2. ระบบ
3. กฎทรงมวล
4. กฎสัดส่วนคงที่
5. การหาขนาดโมเลกุลโดยประมาณ
 
บทที่ 1 พันธะเคมี
1. พันธะโลหะและสมบัติ
2. พันธะไอออนิก
3. พันธะโควาเลนต์
 
บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
1. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว ก๊าซ


เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.5
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2
1. สูตรโมเลกุล
2. สมบัติคอลิเกทีฟ
3. ความเข้มข้นของสารละลาย
4. ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี
5. ปริมาณสารในสมการเคมี
 
บทที่ 2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่
2. ธาตุทรานซิชัน
3. เลขออกซิเดชัน
4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ
5. ธาตุกัมมันตรังสี
 
บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
1. ทฤษฎีการชน
2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. กฏอัตรา
 
 
บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล
1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. การอ่านชื่อ
3. สมบัติไอโซเมอร์
4. หมู่ฟังก์ชัน
5. คาร์โบไฮเดรต
6. โปรตีน
7. ลิพิด
8. สารซักล้าง
9. สารพันธุกรรม
 
บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
1. ปิโตรเลียม
2. น้ำมันเชื้อเพลิง
3. พอลิเมอร์
4. พลาสติก
5. เส้นใย
6. ยาง


เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.6
เทอม 1
เทอม 2
บทที่ 1 สมดุลเคมี
1. การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
2. ภาวะสมดุล
3. ค่าคงที่สมดุล
4. ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล
 
บทที่ 2 กรด  เบส 1-2
1. ทฤษฏีกรด-เบส
2. คู่กรด คู่เบส
3. การแตกตัว
4. pH และ pOH ของสารละลาย
5. ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส
6. อินดิเคเตอร์
7. การไตเตรต
บทที่1 ไฟฟ้าเคมี 1-2
1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
2. ปฎิกิริยารีดอกซ์
3. การดุลสมการ
4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
6. การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
 
บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี
1. สินแร่และการถลุงแร่
2. แร่รัตนชาติ
3. การผลิตเกลือ
4. การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม