SMART I-II

SMART 1 คืออะไร ?

 SMART 1 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ SMART For Undergraduate Level

เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance)

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย

     - วัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (60นาที)
     - วัดความสามารถด้านการอ่าน (60นาที)
     - วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60นาที)
     - วัดความรู้รอบตัว (15นาที)


เรียน SMART 1 ที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบ SMART 1

เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้องๆ ที่มาเรียนที่  Bright Up Center ทุกคนสอบ SMART 1 ผ่านตั้งแต่รอบแรก

และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***


SMART -2 คืออะไร

     SMART 2 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test) คือ แบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (SMART-II for Graduate Level)

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

และ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) โดยในแต่ละโครงการ จะมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด


แนวข้อสอบ SMART 2

      ข้อสอบ SMART 2 มุ่งวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร มี 2 ส่วน ดังนี้

     1. การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 40 ข้อ 1 ชั่วโมงข้อสอบส่วนนี้จะวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน

คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรกผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ

(ประสิทธิภาพ และในส่วนที่สองผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบจะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอในการทำแบบทดสอบส่วนนี้

     2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 40 ข้อ 1 ชั่วโมง เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกได้ 8 คะแนน ตอบผิดติดลบ 3 คะแนน ไม่ตอบได้ 0 คะแนน การตอบมากกว่า 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน 

 

เรียน SMART 2 ที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบ SMART 2 เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ

โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้องๆ ที่มาเรียนที่  Bright Up Center ทุกคนสอบ SMART 2 ผ่านตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม