MUIC Courses


หมายเหตุ : ผลลัพธ์ของคะแนนในการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแต่ละบุคคล

นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng 


Course ติวเสริมน้อง ๆ Pre - College (PC 1 - 4)

  และ Mathematical Foundation Program (MP)

 ของน้อง ๆ Mahidol University International College

สอนทุกวิชาใน PC ทั้ง

 - Writing

 -  Reading

 -  Structure

 - Paper

 - Math (Refresher, Intensive math)

 ประสบการณ์กว่า 15 ปี เป็นประกันน้อง ๆ เรียนมาแล้วกว่า 40,000 คน

 น้องที่เรียนสอบผ่านจริง 100% ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท/ชั่วโมง