เนื้อหาหลักสูตรระดับประถม

เนื้อหาหลักสูตรประถม

ติวสอบเข้าป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ

สอน - เชาว์ปัญญา (คิดวิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ)

- คณิตศาสตร์

- ภาษาไทย

- ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ความรู้รอบตัว

 เน้นสอบเข้า 

สาธิตจุฬา  สาธิตเกษตร

สาธิตประสานมิตร  สาธิตราม

เซนต์คาเบรียล  เซนต์ฟรัง

อัสสัมชัญ  สาธิตสวนสุนันทาภาค EP

อนุบาลสามเสน MEP  ราชวินิต MEP

ควบคุมหลักสูตร โดย

รศ. ชัชชัย โกมารทัต

ผศ. ดร. สมพร  โกมารทัต

และอาจารย์พี่เจ็ง

เห็นผลจริง 100%


 

 สถาบัน Bright Up Tutor By P’Jeng  สอนแบบติวเข้ม

    ในวิชาต่างๆ ที่น้องๆเรียน อาทิเช่น


- คณิตศาสตร์ (Math)

- วิทยาศาสตร์ (Science)

 - ภาษาอังกฤษ (English)

 - ภาษาไทย (Thai)

- สังคม (Social Science)

ทั้งภาคไทย (สามัญ) , English Program (EP)

Gifted / IE / IEP / Bell , International Program


 โดยน้องๆสามารถเลือกเรียนได้เอง 

 1. เดี่ยว (ตัวต่อตัว)

  2.แบบกลุ่มจัดมาเอง

  3.แบบกลุ่มทางสถาบันจัดมาให้

 

ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center

 ที่ Bright Up Center By P'Jeng  เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่น้องเจอในข้อสอบ

เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆของน้องๆ หาจุดอ่อนเสริมสร้าจุดแข็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศ

และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี มีน้องๆที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน จึงทำให้ผู้ปกครอง

และน้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่าน

 เรียนแล้วเห็นผลจริง  เกรดเพิ่มจริง  เก่งขึ้นจริง 100%คณิตศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 2 )
 บทที่ 1. จำนวนนับ 1 5 และ 0
 บทที่ 2. จำนวนนับ 6 10
 บทที่ 3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 บทที่ 4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 บทที่ 5. จำนวนนับ 11 20
 บทที่ 6. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 บทที่ 7. การวัดความยาว
 บทที่ 8. การชั่ง
 บทที่ 9. การตวง
 บทที่ 10. จำนวนนับ 21 100
 บทที่ 11. การเตรียมความพร้อมทาง เรขาคณิต
 บทที่ 12. เวลา
 บทที่ 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 บทที่ 14. การบวกระคน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )
 บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 บทที่ 3. การวัดความยาว
 บทที่ 4. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 บทที่ 5. การชั่ง
 บทที่ 6. การคูณ

 บทที่ 7. เวลาบทที่ 8. เงิน
 บทที่ 9. การหาร
 บทที่ 10. การตวง
 บทที่ 11. รูปเรขาคณิต
 บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )
 บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
 บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 บทที่ 3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 บทที่ 4. การวัดความยาว บทที่ 5. เวลา บทที่ 6. การชั่ง การตวง

 บทที่ 7. การคูณ
 บทที่ 8. การหาร
 บทที่ 9. เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย
 บทที่ 10. รูปเรขาคณิต
 บทที่ 11. จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
 บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 2 )
 บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 บทที่ 2. การบวกและการลบ
 บทที่ 3. เรขาคณิต
 บทที่ 4. การคูณ
 บทที่ 5. การหาร
 บทที่ 6. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 บทที่ 7. การวัด
 บทที่ 8. พื้นที่
 บทที่ 9. เงิน
 บทที่ 10. เศษเงิน
 บทที่ 11. เวลา
 บทที่ 12. ทศนิยม
 บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารละคน


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 2 )
 บทที่ 1. จำนวนนับ
 บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณหารจำนวนนับ
 บทที่ 3. มุม
 บทที่ 4. เส้นขนาน
 บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น ?
 บทที่ 6. เศษส่วน
 บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน

 บทที่ 8. ทศนิยม
 บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
 บทที่ 10. บทประยุกต์ ?
 บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
 บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม
 บทที่ 13. รูปวงกลม
 บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6
สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 2 )
 บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
 บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
 บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
 บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
 บท ที่ 5. เส้นขนาน
 บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
 บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

 บทที่ 8. ทศนิยม
 บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
 บทที่ 10. การหารทศนิยม::
 บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
 บทที่ 12. รูปวงกลม
 บทที่ 13. บทประยุกต์
 บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น


ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1
สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )
Unit1. My Personal Information
         -Name / Nickname
         -Body
Unit 2. My Family
         -Family Tree
         -Personality
Unit 3. Pets
         -Domestic Pets
Unit 4. My School
           -My Classroom
           -My Uniforms
           -My Friends
           -My English Class
Unit 5. My Toys
Unit 6. My Health
           -Foods and Drinks
           -Game and Sports


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 2
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )
Unit1. Myself
         -Name / Nickname
         -Age
         -Body
Unit 2. My Family
        -Family Tree
        -Personality
Unit 3. Pets
        -Domestic Pets
Unit 4. My School
           -My Classroom
           -My Uniforms
           -My Friends
           -My English Class
Unit 5. My Toys
Unit 6. My Health
           -Foods and Drinks
           -Game and Sports
           -Clean and Healthy


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )
Unit1. My Personal Information
         -Name / Nickname
         -Age
Unit 2. My Family
        -Family Tree
        -Personality
Unit 3. Pets
       -Fish
       -Bird
       -Domestic Pets
Unit 4. My School
          -My Classroom
          -My Friends
          -My English Class
          -Around our School
Unit 5. My Daily Life
          -At Home
          -At School
Unit 6. My Health
         -Foods and Drinks
         -Game and Sports


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 2 )
Unit1. Mysalf
         -The Body
         -Action
Unit 2. My School
         -School
         -Greeting and Goodbye
         -Instruction and Request
        -What time is it
        -Number and Shape
        -Color
        -Famous Friends
Unit 3. Family
        -Family Tree
       -Occupation
       -Pets
Unit4. Free Time
      -Hobbies
      -Sports
Unit 5. Shopping
            -Clothes
            -Toys
            -Fruits
Unit 6. Weather
Unit 7. Travel
           -Places in the Town
           -Transportation
Unit 8. Foods and Drinks
          -Type of foods
          -Likes / Dislik


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 5
สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 2 )
Unit1. Myself
           -Daily Routine
Unit 2. School
          -describing Things
          -School Subjects
          -Likes / Dislikes
Unit 3. Family
         -Relationship
         -Occupation
         -Pets
Unit4. Free Time
        -TV. Programs
        -Music
Unit 5. Shopping
           -Household Articles
           -Price
Unit 6. Weather
           -Country Study
Unit 7. Travel
          -Direction
          -Transportation
Unit 8. Foods and Drinks
          -Place to Eat and Drink
          -Ordering F


เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6
สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 2 )
Unit1. Myself
          -Autobiography
Unit 2. School
          -Time
          -Schedule
          -How to make things
Unit 3. Family
         -Leisure (เวลาว่าง)
         -Activities
Unit4. Free Time
        -Movies
        -News
        -Poem
Unit 5. Shopping
           -Quantities and Containers
           -Prices
Unit 6. Weather
           -Climate
Unit 7. Travel
           -Direction
           -Time Table
Unit 8. Relationship With Other People
          -Special Day
Unit 9. Foods and Drinks
           -Weight and measure
           -Price


วิทยาศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. ยามเช้าในสวน
- รอบตัวเรามีอะไรบ้าง
- ในดินมีอะไรบ้าง
- ดินมีลักษณะอย่างไร
- ดินมีประโยชน์อย่างไร
บทที่ 2. เพื่อนรักของเรา
- สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นอาศัยอยู่ที่ไหน
- พืช สัตว์ มีรูปร่างลักษณะอย่างไร
- จัดกลุ่ม พืช สัตว์ ในท้องถิ่นได้อย่างไร
- พืช สัตว์ ในท้องถิ่นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร
บทที่ 3. ตัวเรา
- ร่างกายของเราเป็นอย่างไร
บทที่ 4. เรารักของเล่นของใช้
- รอบตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้าง
- ของเล่นของใช้ทำจากอะไร
- มาออกแรงกันเถอะ
บทที่ 5. ท้องฟ้าแสนสวย
- ท้องฟ้าของเรา
- ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางไหน
- ดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. ชีวิตพืช และสัตว์
- มีอะไรอยู่ในเมล็ด
- เมล็ดมีชีวิตหรือไม่
- พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต
- สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงค์ชีวิต
- พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร
- จำแนกพืชและสัตว์ได้อย่างไร
- พืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร
บทที่ 2. ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์
- ดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชเป็นอย่างไร
- ปลูกพืชต้องทำอะไรบ้าง
- เรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหม
บทที่ 3. ชีวิตของเรา
- ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่
- เราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและเติบโต
- ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร
บทที่ 4. ของเล่นและของใช้
- ของเล่นของใช้ทำจากวัสดุอะไรบ้าง
- เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย
บทที่ 5. สนุนกับแม่เหล็กและไฟฟ้า
- มาสนุกกับแม่เหล็กกันเถอะ
- แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
- มารู้จักพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
- พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้หรือไม่


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. ชีวิตสัมพันธ์
- ทำไมลูกจึงเหมือนพ่อแม่
- สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร
- มีชีวิตให้เห็นหรือไม่
- สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
บทที่ 2. น้ำและอากาศ
- น้ำบนโลกมีอยู่ที่ไหนบ้าง
- วันหนึ่งๆ เราใช้น้ำทำอะไรบ้าง
- สมบัติของน้ำเป็นอย่างไร
- คุณภาพของน้ำเป็นอย่างไร
- อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
- อากาศอยู่ที่ไหน
- อากาศมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
- อากาศสำคัญอย่างไร
- อากาศเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด
บทที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติ
- ท้องถิ่นของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง
บทที่ 4. วัสดุรอบตัวเรา
- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร
- ของเล่นแต่ละชนิดทำจากวัสดุกี่ชนิด
- เลือกวัสดุมาทำของเล่นของใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัยได้อย่างไร
- วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ทำให้เกิดผลอย่างไรบ้าง
- มาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
บทที่ 5. แรงและการเคลื่อนที่
- วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด
- ขนาดของแรกวัดได้อย่างไร
- อะไรทำให้วัตถุตกสู่พื้น
- ชั้นน้ำหนักของวัตถุ
บทที่ 6. ไฟฟ้าในบ้าน
- พลังงานไฟฟ้าได้มาอย่างไร
- แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
- ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดพลังงานและปลอดภัย


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. ระบบสุริยะและพลังงานแสง
- ส่วนประกอบของระบบสุริยะ
- การเคลื่อนที่ของแสดงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น
- การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง
- การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง
- หินในท้องถิ่นของเรา
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
- การเกิดดินและสมบัติของดิน
บทที่ 3. การดำรงชีวิตของพืช
- หน้าที่และส่วนประกอบของ ราก ลำต้น ใบ ดอก
- ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
- การสังเหคราะห์ด้วยแสง
- การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของพืช
- การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช
บทที่ 4. การดำรงชีวิตของสัตว์
- ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์
- วัฎจักรชีวิตของสัตว์
- การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น
บทที่ 5. อาหารและสารอาหาร
- อาหารกับสารอาหาร
- อาหารและพลังงานที่ร่างการต้องการ
- สารปรุงรสอาหาร
- สารแต่งสีอาหาร


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
- สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์
- การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
- การสืบพันธุ์และการขยายสพันธุ์สัตว์
- พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
- ความหลากหลายของพืชและสัตว์
บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
- วัสดุในชีวิตประจำวัน
- สมบัติของวัสดุ
- สมบัติของสารในสถานะต่างๆ
บทที่ 3. แรงและความดัน
- แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง
- ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงเป็นอย่างไร
- อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่
- แรงลอยตัวคืออะไร
- แรงเสียดทางเป็นอย่างไร
- แรงเสียดทานมีประโยชน์หรือไม่
บทที่ 4. เสียงกับการได้ยิน
- เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
- เสียงมาถึงหูได้อย่างไร
-  เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร
บทที่ 5. น้ำ ฟ้า และดวงดาว
- ปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ
- การเกิดลมปละประโยชน์ของลม
- กลางวันกลางคืน
- ปรากฏการณ์ขึ้น
- ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว


เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6
สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 1 )
สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. ร่างกายมนุษย์
- ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
- ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย
- การเจริญเติบโตของร่างกาย
บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
- สัตว์มีกระดูกสันหลัง
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
บทที่ 3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
บทที่ 4. สารในชีวิตประจำวัน
- มารู้จักกับสารกันเถอะ
- สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- การเปลี่ยนแปลงของสาร
- การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน
- สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน