International General Certificate of Secondary Education

MUIC Courses

วิชาที่สอน มีดังนี้

hiug.jpg

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ของคะแนนในการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแต่ละบุคคล


นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng 

muiccourse2604256017.35.jpg

  •  0905256119.24.jpg

brightupcenter050825601118.jpg

 

Course ติวเสริมน้อง ๆ Pre - College (PC 1 - 4)

 และ Mathematical Foundation Program (MP)

ของน้อง ๆ Mahidol University International College

                  สอนทุกวิชาใน PC ทั้ง

 - Writing


 -  Reading


 -  Structure


 - Paper


 - Math (Refresher, Intensive math)


ประสบการณ์กว่า 15 ปี เป็นประกันน้อง ๆ เรียนมาแล้วกว่า 40,000 คน

น้องที่เรียนสอบผ่านจริง 100% ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท/ชั่วโมง

50000ความ.jpg

ffffffj.jpg