International General Certificate of Secondary Education

MUIC Courses

วิชาที่สอน มีดังนี้

hiug.jpg

  หมายเหตุ : ผลลัพธ์ของคะแนนในการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแต่ละบุคคล


  นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng 

  muiccourse2604256017.35.jpg

  •  0905256119.24.jpg

  brightupcenter050825601118.jpg

   

  Course ติวเสริมน้อง ๆ Pre - College (PC 1 - 4)

   และ Mathematical Foundation Program (MP)

  ของน้อง ๆ Mahidol University International College

                    สอนทุกวิชาใน PC ทั้ง

   - Writing


   -  Reading


   -  Structure


   - Paper


   - Math (Refresher, Intensive math)


  ประสบการณ์กว่า 15 ปี เป็นประกันน้อง ๆ เรียนมาแล้วกว่า 40,000 คน

  น้องที่เรียนสอบผ่านจริง 100% ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท/ชั่วโมง

  ffffffj.jpg