International General Certificate of Secondary Education

MUIDS

(Mahidol University International Demonstration School MUIDS)  เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นจะเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนโรงเรียนนานาชาติทั่วไป มีมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และยังมีการผสมผสานมาตรฐานการศึกษาของ California Public Schools เข้ามาด้วย เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เรียนจบจาก MUIDS สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติ หรือแม้แต่กระทั่งการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ.....

    muids.jpg

   MUIDS 21 October 2561.JPG

 

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Brightup Center By P'Jeng

แล้วสอบติด MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL  DEMONSTRATION SCHOOL (MUIDS)

 1710256118.46.jpg171025611853.jpg191025611808.jpg

171025611732.jpg171025611851.jpg191025611809.jpg201025611653.jpg201025611654.jpg201025611651.jpg201025611652.jpg2210256110.34.jpg

07.04.2560004.jpg

 

 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) เป็นโรงเรียนระบบนานาชาติ (International School) โดยน้อง ๆ ที่อยากจะเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ (MUIDS) จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้

1. Structure + error

2. Reading

3. Listening

4. Writing

5. MAP TEST

MAP Test คืออะไร

     น้องๆ หลายคนคงสงสัยว่า Map Test คืออะไร MAP Test หรือ Measures of Academic Progress Test ก็คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยจะมีการแบ่งหลัก ๆ เป็นการทดสอบ 5 เรื่องหลัก คือ 

1. Geometry (เรขาคณิต)

2. Algebra (พีชคณิต)

3. Measurement (การวัดขนาด)

4. Number (ตัวเลขและจำนวน)

5. Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ) ทั้งในเชิงของคณิตศาสตร์ (Mathematics) และสถิติ (Statistics)


นอกจากนั้นแล้วน้องๆ จะต้องเตรียมตัวเรื่องขนองวิชาภาษาอังกฤษ (English) ซึ่งประกอบด้วย Structure + error ,reading , listenning และ Writing ค่ะ น้อง ๆ สามารถสอบ Toefl - ITP แล้วถ้าได้คะแนนอย่างน้อย 450 คะแนนขึ้นไป

สามารถยื่นแทนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษได้

กลุ่ม A ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษา หรือ คะแนน Toefl  มาแสดงจะต้องเข้าสอบทุกวิชาตามที่โรงเรียนระบุ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 5,000 บาท

กลุ่ม B ผู้สมัครสอบมีผลคะแนน Toefl 450 (ITP) ต้องเข้าสอบวิชา เรียงความภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 4,000 บาท  MAP TEST

            p1.png

น้อง ๆ ที่มุ่งมั่นที่จะตั้งใจเข้าศุกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) น้องๆ สามารถเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้

ตั้งแต่ ม.1 เลยนะคะ และน้อง ๆ ควรจะเตรียมตัวกันมาอย่างดีเพราะโรงเรียนนี้เป็นระบบนานาชาติจึงเน้นภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียน ทุกด้านค่ะ ทาง Bright up Tutor By P'Jeng จึงคิดทำหลักสูตร เพื่อให้น้องก้าวเข้าสู่ความแม่นยำมากขึ้น โดยน้อง ๆ ต้องผ่านการ Test ของสถาบันก่อนถึงจะสามารถเรียน Course Toefl  ได้ถ้า Test แล้วคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ น้อง ๆ ต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Course อังกฤษเตรียมพร้อม English พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

     - Grammar
     - Reading
     - Error

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและชำนาญในการเรียน Course Toefl ซึ่งประกอบด้วย

     - Structure + error
     - Reading
     - Listening
     - Writing

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันคุณภาพจากน้อง ๆ ที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 100% เป็นประกัน รีบสมัครด่วน นะคะ ทางสถาบันของเรา เป็นสถาบันที่เปิดติวเข้า MUIDS เราสอนครอบคลุมทุกวิชา ทั้ง 

     - Structure + error
     - Reading
     - Listening
     - Writing
     - Math

โดยน้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าพื้นฐานไม่ดี หรือไม่เคยเรียนภาค English  Program(EP) หรือ ภาคอินเตอร์ (International Program) หรือเรียนที่ต่างประเทศมาเลย และจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอินเตอร์ไม่ได้

 

                 06.01.2016.jpg

                 MUIDS7.04.60.000.jpg

 

      ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Brightup Center By P'Jeng

         แล้วสอบติด MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL

                     DEMONSTRATION SCHOOL (MUIDS)

 

           19042560.14.10.jpg

           07.04.2560006.jpg

            07.04.2560007.jpg

             07.04.2560008.jpg

             07.04.2560009.jpg

            07.04.2560005.jpg

           หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


            ย่อ7-8.jpg

 

             น้องๆที่สอบติดmuidsรอบปัจจุบัน22.jpg

            951.jpg

            4860472_n.jpg

            11824040_662748330529102_1912484726_n.jpg

           

 


 Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                         เรียนจริง....ได้ผลจริง   


ประกันคุณภาพจากประสบการณ์ 14 ปี น้องมาเรียนแล้วกว่า 10,000 คน


ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ

 

          ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


 Screen Shot 2012-10-19 at 8.09.00 PM.png