International General Certificate of Secondary Education

SMART I-II

SMART 1 คืออะไร ?

 

     SMART 1 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ SMART For Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย

     - วัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (60นาที)
     - วัดความสามารถด้านการอ่าน (60นาที)
     - วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60นาที)
     - วัดความรู้รอบตัว (15นาที)

 
เรียน SMART 1 ที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบ SMART 1 เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้องๆ ที่มาเรียนที่  Bright Up Center ทุกคนสอบ SMART 1 ผ่านตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 98% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม


SMART -2 คืออะไร

     SMART 2 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test) คือ แบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (SMART-II for Graduate Level) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) และ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) โดยในแต่ละโครงการ จะมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

แนวข้อสอบ SMART 2

      ข้อสอบ SMART 2 มุ่งวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร มี 2 ส่วน ดังนี้

     1. การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 40 ข้อ 1 ชั่วโมงข้อสอบส่วนนี้จะวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรกผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ (ประสิทธิภาพ และในส่วนที่สองผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบจะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอในการทำแบบทดสอบส่วนนี้

     2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 40 ข้อ 1 ชั่วโมง เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกได้ 8 คะแนน ตอบผิดติดลบ 3 คะแนน ไม่ตอบได้ 0 คะแนน การตอบมากกว่า 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน 

 

เรียน SMART 2 ที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบ SMART 2 เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้องๆ ที่มาเรียนที่  Bright Up Center ทุกคนสอบ SMART 2 ผ่านตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 98% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

                951.jpg

 

                4860472_n.jpg

     น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ (ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้องๆ มีพื้นฐานเป็นเช่นไรเราสามารถที่จะช่วยให้น้องๆ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในฝันได้ค่ะ

 

 

 


   Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา

   

  เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง 


ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng


                        เรียนจริง....ได้ผลจริง

 

ประกันคุณภาพจากประสบการณ์กว่า 13 ปี น้องเรียนมาแล้วกว่า 10,000 คน

 

            ห้องเรียนกว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง


      น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะคะ


                     ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้


        น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Screen Shot 2012-10-19 at 8.09.00 PM.png