ทีมงานผู้สอน

ประวัติผู้บริหาร


นางสาว ธิตินาจ ลีลาองอาจ (อาจารย์พี่เจ็ง)

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา : Taylor Lakes Secondary College (Melbourne, Australia)

(เรียนจบตั้งแต่อายุ 16 ปี)

- ระดับปริญญาตรี: Mahidol University International College Computer Science Major

เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เรียนจบภายใน 3 ปี 3 เดือน) 

- ระดับปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ 

เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (International Economics & Finance)

- ระดับปริญญาโท : Rikkyo University ,Tokyo , Japan

(ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬา-ญี่ปุ่นทั้งจุฬาได้แค่ 2 ทุน เท่านั้น) 

 

 การทำงาน 

-   อดีตวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 

-   โรงแรม Eastin Bangkok Hotel

-   โรงแรมเฟิร์ส First Hotel Bangkok

-   บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

-   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center)

-   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามสถาศึกษาต่างๆ


อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษ

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   Cr.http://www.joseph.ac.th/jsb/activities_menu/item

อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนเลิศหล้า อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่

     โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ทั้งภาคไทยและ EP


 อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่

โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์


อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา (Santa Cruz Suksa School)


อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนวัดนายโรง


สอนโดยทีมงานคณาจารย์วุฒิปริญาโท-เอก ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และต่างประเทศอาทิ

USA, Australia โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ